Statuut Persoonsgegevens Bescherming

Verwerking van persoonsgegevens van Gildeleden

 Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Gilde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  Administratieve doeleinden;

–          Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, met name door toezending van het periodiek ‘de Bottelaer” en voor het toezenden van de contributiefactuur.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Uw aanmelding voor het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal het Gilde de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Naam en voorletters

–          Roepnaam;

–          Adres;

–          Woonplaats;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Geslacht;

–          Naam partner bij gezamenlijk lidmaatschap

 Het bestuur van het Gilde is gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk; dat wil zeggen dat het  bestuur vaststelt welke gegevens moeten worden verzameld en hoe deze moeten worden geregistreerd.  Om praktische redenen is de secretaris van de vereniging aangesteld als functionaris voor de gegevensverwerking.  De functionaris houdt daartoe de ledenlijst bij en zendt bij wijzigingen een vernieuwde lijst naar de overige bestuursleden. Dit is met name van belang voor de penningmeester, die op basis van de ledenlijst aan de leden jaarlijks een contributienota verstuurt.

De functionaris houdt ook een bestand bij met de  email adressen van de leden met het doel om aan de leden het verenigings-periodiek “De Bottelaer” toe te zenden.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo zijn wij als Gilde aangesloten bij de Federatie van Amateur Wijnmakers Gilden (FAWBG). Het FAWBG leidt o.a. keurmeesters op en organiseert cursussen en keuringen. Uit dien hoofde is het mogelijk dat wij de Federatie uw persoonsgegevens verstrekken. Dit zijn echter maximaal de gegevens die het Gilde zelf registreert.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Om te voorkomen dat het Gilde de controle over de persoonsgegevens verliest, worden alle groepsgewijze e-mails aan de leden verzonden met het gebruik van de BCC knop.

 Bewaartermijn

Het Gilde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden bij overlijden dan wel bij beëindiging van het lidmaatschap direct uit de ledenadministratie verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens het Gilde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Statuut Persoonsgegevens bescherming nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!